هست بر خواجه پیچیده رفتن   راست چون بر درخت پیچد سن
این عجبتر که: می نداند او   شعر از شعر و خنب را از خن