شاهی، که به روز رزم از رادی   زرین نهد او به تیر در پیکان
تا کشته‌ی او ازان کفن سازد   تا خسته‌ی او ازان کند درمان