خواهی تا مرگ نیابد تو را   خواهی کز مرگ بیابی امان
زیر زمین خیز و نهفتی بجوی   پس به فلک برشو بی نردبان