چه چیزست آن رونده تیرک خرد؟   چه چیزست آن پلالک تیغ بران؟
یکی اندر دهان حق زبانست   یکی اندر دهان مرگ دندان