خلخیان خواهی و جماش چشم   گرد سرین خواهی و بارک میان
کشکین نانت نکند آرزوی   نان سمن خواهی گرد و کلان