ضیغمی نسل پذیرفته ز دیو   آهویی نام نهاده یکران
آفتابی، که ز چابک قدمی   بر سر ذره نماید جولان