لنگ دونده‌ست، گوش نی و سخنیاب   گنگ فصیح است، چشم نی و جهان بین
تیزی شمشیر دارد و روش مار   کالبد عاشقان و گونه‌ی غمگین