جمله صید این جهانیم، ای پسر   ما چو صعوه، مرگ بر سان زغن
هر گلی پژمرده گردد زو، نه دیر   مرگ بفشارد همه در زیر غن