ترنج بیدار اندر شده به خواب گران   گل غنوده برانگیخته سر از بالین
هرآن که خاتم مدح تو کرد در انگشت   سر از دریچه زرین برون کند چو نگین