با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین   با هر که نیست عاشق کم گوی و کم نشین
باشد که در وصال تو بینند روی دوست   تو نیز در میانه‌ی ایشان نه ای، ببین