زه! دانا را گویند، که داند گفت   هیچ نادان را داننده نگوید: زه
سخن شیرین از زفت نیارد بر   بز ببج بج بر، هرگز نشود فربه