من موی خویش را نه از آن می کنم سیاه   تا باز نو جوان شوم و نو کنم گیاه
چون جامه‌ها به وقت مصیبت سیه کنند   من موی از مصیبت پیری کنم سیاه