پشت کوژ و سر تویل و روی بر کردار نیل   ساق چون سوهان و دندان بر مثال استره
بر کنار جوی بینم رسته‌ی بادام و سرو   راست پندارم قطار اشتران آبره