رفیقا، چند گویی: کو نشاطت؟   بنگریزد کس از گرم آفروشه
مرا امروز توبه سود دارد   چنان چون دردمندان را شنوشه