زمانی برق پر خنده، زمانی رعد پر ناله   چنان مادر ابر سوک عروس سیزده ساله
و گشته زین پرند سبز شاخ بید بنساله   چنان چون اشک مهجوران نشسته ژاله بر لاله