سپید برف برآمد به کوهسار سیاه   و چون درونه شد آن سرو بوستان آرای
و آن کجا بگوارید ناگوار شده‌ست   و آن کجا نگزایست گشت زود گزای