آن چیست بر آن طبق همی تابد؟   چون ملحم زیر شعر عنابی
ساقش به مثل چو ساعد حورا   پایش به مثل چو پای مرغابی