جعد همچون نورد آب بباد   گوییا آن چنان شکستستی
میانکش نازکک چو شانه‌ی مو   گویی از یک دگر گسستستی