این جهان را نگر به چشم خرد   نی بدان چشم کاندر او نگری
همچو دریاست وز نکوکاری   کشتیی ساز، تا بدان گذری