مار را، هر چند بهتر پروری   چون یکی خشم آورد کیفر بری
سفله طبع مار دارد، بی خلاف   جهد کن تا روی سفله ننگری