کسی را چو من دوستگان می چه باید؟   که دل شاد دارد بهر دوستگانی
نه جز عیب چیزیست کان تو نداری   نه جز غیب چیزیست کان تو ندانی