حاتم طایی تویی اندر سخا   رستم دستان تویی اندر نبرد
نی، که حاتم نیست با جود تو راد   نی، که رستم نیست در جنگ تو مرد