ملکا، جشن مهرگان آمد   جشن شاهان و خسروان آمد
خز به جای ملحم و خرگاه   بدل باغ و بوستان آمد
مورد به جای سوسن آمد باز   می به جای ارغوان آمد
تو جوانمرد و دولت تو جوان   می به بخت تو نوجوان آمد