بود اعور و کوسج و لنگ و پس من   نشته برو چون کلاغی بر اعور