همی برآیم با آن که برنیاید خلق   و برنیایم با روزگار خورده کریز
چو فضل میرابوالفضل بر همه ملکان   چو فضل گوهر و یاقوت بر نبهره پشیز