تبرئه  شده 
جسيكا بلنك و اريك جنسون
ترجمه : منيژه محامدي 
نشر افراز
اصلي ترين ویژگي نمايشنامه تك پرده اي «تبرئه شده» در پي تحقيق دو نويسنده كتاب درباره وضعيت افرادي تهيه شده است كه به اشتباه در دستگاه قضايي ايالات متحده آمريكا مجرم شناخته شده و مدتي در زندان به سر برده اند و پس از اثبات بي گناهي شان ، تبرئه و آزاد شده اند .  
جسيكا بلنك و اريك جنسون كه در سال 2000 در سفري به دور آمريكا به تحقيق ميداني مسيع در اين باره دست زده بودند ، سر انجام نمايشنامه «تبرئه شده» را با توجه به همين درونمايه و با دستاويزي از تجربه همين تحقيق به رشته تحرير در آوردند و جالب اينجاست كه ساختار نمايشنامه آنها نيز مانند يك مستند تلويزيوني پي ريزي و به اجرا گذاشته شده است . پس مستند گونگي اي كه در ابتداي اين بحث بدان اشاره شد ، 2 وجه دارد : نخست آنكه شالوده درونمايه و موضوع اثر بر پايه مستندات بنا شده است و ديگر اينكه ساختمان نمايشنامه نيز مستند گونه است . در اين وضعيت معمولا مخاطب با چند عامل پيش برنده رو به روست : 
نخست روايت (narration) در يك روايت مستند معمولا شخص روايتگر ، خارج از دايره افراد مورد بحث (سوژه يا سوژه ها) قرار مي گيرد و بخشي از روند تحقيق يا مسائل و پرسش هايي را كه در آغاز و در حين اجراي طرح ،‌سازنده يا سازندگان در گير آن بوده اند ، يادر پي يافتن پاسخي براي آن مطرح مي كند . اين وظيفه را در نمايشنامه «تبرئه شده» خود نويسندگان - يعني جسيكا بلنك و اريك جنسون - به عهده گرفته اند (يا بازيگراني با نام هاي آنها).
عامل دوم شخصيت هايي هستند كه با موضوع ، رابطه مشترك دارند . در اين بخش افرادي كه سابقا مجرم شناخته شده و پس از چندي در پي اثبات بي گناهيشان آزاد شده اند ف به شرح ماوقع مي پزدازد . سهم عمده درام بر عهده اين افراد است ، چرا كه بار اصلي پيشرفت داستان بر دوش آنها سوار مي شود . در نمايشنامه«تبرئه شده »شاهد ورود و خروج شخصيت هاي متعهدي هستيم كه هر يك از ابتداي در گيري شان در ماجرايي و اشتباه دستگاه پليس و قضايي آغز مي كنند و تا روشن شدن قضيه و تبرئه شدن شان به روايت ادامه مي دهند. اين گروه را ( كه جانشين مصاحبه شوندگان يك مستند تلويزيوني هم هستند ) شخصيت هاي متعددي همراهي مي كنند كه وظيفشان اجراي دراماتيك طرحي است كه نقل شده است . اين افراد را مي توان شخصيت هاي فرعي ماجرا ناميد . پليس ها ،‌وكيل ها ،‌خانواده ها ،‌ شاهدان و ... از اين جمله اند . اما عامل سومي كه معمولا در مستند ها به چشم مي خورد ،‌تفسير و تبيين ماجراست كه در اين بخش كاشناسان و منتقدان به اظهار نظر و دخالت در موضوع مي پردازند و بعضا زواياي نا مشخص ماوقع را روشن مي كنند يا تعبير شخصي خود را از ماجرا بيان مي دارند . اين عامل سوم در نمايشنامه «تبرئه شده» به «دل برت تيبز» واگذار شده كه در خلال روايت يا شرح ماوقع هاي شخصيت ها هرز گاهي خودي نشان مي دهد و نظري ابراز مي كند و نا پديد مي شود. اما نقش او به همين جا خلاصه نمي شود . دل برت به جز آنچه گفته شد ، لا اقل دو نقش ديگر هم دارد .از اواسط كار ، مخاطب متوجه مي شود كه دل برت خود نيز قرباني سوء تفاهمي است كه منجر به درگيري ،‌ حبس و حتي صدور حكم اعدام براي او شده است . با اين حساب دل برت را بايد در گروه دوم (ناقلان و مصاحبه شوندگان ) نيز به حساب آورد . نقش ديگر دل برت در نمايشنامه «تبرئه شده» نقشي ميانجي است كه در روايت هاي ديگر نيز مداخله مي كند . در اين سطح دل برت به مثابه يك مشاور روانشناس يا گرداننده جلسه هم دردان عمل مي كند . در جاي جاي اثر مخاطب حس مي كند در جلسه اي حضور دارد كه افرادي از يك سنخ (مثلامعتادان به مواد مخدر كه حالا ترك كرده اند يا مبتلايان به سرطان كه نجات يافته اند) دور هم نشسته اند و درباره مشكلات مشترك شان يا شرح آنچه پشت سر گذاشته اند يا عواقب و پيامد هاي آن صحبت مي كنند . نقش دل برت در اين ميان درست همانند كسي است كه در مركز اين جمع قرار گرفته و وظيفه رهبري بحث را بر عهده دارد . 
او ناگهان دنباله روايت يك بحث را مي گيرد و از احساس او خبر مي دهد يا احساسي كه قاعدتا بايد داشته باشد . به اين قطعه توجه كنيد :
 ديويد : هنوز نمي دونم با ترس هايم ، چه جوري مقابله كنم ؟
كري : بايد ياد بگيرم كه تنها بودن برام خيلي وحشتناك نباشه . 
دل برت : گاندي مي گه : «وقتي تونستم خدا رو بشناسم ، موفق شدم با تمام ترس ها مقابله كنم . اگر قلبت پاك باشه ، مي توني با مشكلات و ترس راحت تر كنار بياي»
اما اين دنيا واقعا ترسناكه ، چطوري مقابله كنم ؟ بايد قلبم رو از بدي ها پاك كنم شايد بتونم آروم تر به زندگي ادامه بدم ...»(ص 55)
نتيجه اينكه اگر در نمايشنامه «تبرئه شده» به عمل داستاني و روايت نمايش كمتر توجه شده و مخاطب شاهد حركت چنداني نيست ، اين مسئله را بايد به حساب ساختار آن گذشت ؛ ساختاري كه مي كوشد هر چه بيشتر مستند گونه باشد تا نمايشي و نه از طريق به تصوير كشيدن درونمايه ، بلكه از راه ارائه آنچه كه هست با زبان يك مستند تلويزيوني حرف بزندو اين شايد ويژگي اصلي نمايشنامه «تبرئه شده» باشد .