بچه عروسک را توی چمدان می گذارد .
مادر بچه را توی چمدان می گذارد .
پدر ، مادر و خانه را توی چمدان می گذارد .

خارج ، پدر را با چمدان توی چمدان می گذارد .
همه چیز باز می گردد .
توی جنگل ، پنها ن هستند :
یک عروسک ، یک بچه ، یک مادر ، یک پدر ، یک خانه ، دو چمدان ، یک گریز .