در اصل نام منطقه ای کوهستانی در پلوپونس (peloponnese) بوده است . شعرای کلاسیک (نک. مکتب کلاسیک) ، آرکادیا را نماد (نک.نماد) آرامش و سکون روستایی و هماهنگی عصر طلائی می دانستند . 
توجه به آرکادیا بار دیگر در دوران رنسانس (نک. دوران رنسانس) توسط عده ای از نوسندگان انگلیسی احیا شد . از جمله این نویسندگان می توان سر فیلیپ سیدنی را نام برد که رمانسی(نک.رمانس ) تحت عنوان آرکادیا به نثر (نک.نثر) نوشت .
ادموند اسپنسر نیز اشعاری روستایی ( نک . شعر روستایی) خود را با عنایت به زندگی مطلوب و آرمانی در آرکادیا سروده است .