شاخه ای از ادبیات و در بر گیرنده آثاری است که به نحوی زندگینامه شخصی (نک.زندگی نامه شخصی) نویسنده را بازگو می کند. قدیم ترین نمونه آن اعترافات سنت آگوستین ، روحانی قرن چهارم میلادی است.از دیگر نمونه های آن در قرن هجدهم باید اعترافات/روسو و اعترافات یک انگلیسی تریاک خور به قلم دوینسکی را نام برد .
یکی از شاخه های ادبیات اعترافی ، رمان (نک. رمان) اعترافی است که در 50 سال گذشته در ادبیات اروپایی رواج یافته است و از جمله نمونه های برجسته آن می توان به رمان La Chute  آلبر کامو اشاره کرد .
در دسته ای از رمانهای اعترافی که به آنها اصطلاحا frame story  می گویند ، نویسنده همزمان با داستانی که می نویسد، ما را در جریان نوشتن همان داستان قرار می دهد. این شیوه توسط آندره ژید فرانسوی در رمان Tentatives Amoureuses (1891) به کار گرفته شد .
ادبیات اعترافی علاوه بر رمان ، شامل شعر (نک.شعر) نیز می شود. اشعار غنایی (نک. شعرغنایی) به لحاظ آنکه کاملا شخصی هستند ، بخشی از ادبیات اعترافی به شمار می آیند . اما شعر اعترافی در ادبیات انگلیسی، به طور خاص به دسته ای از شعرای دهه های 50 و 60 انگلستان و آمریکا مثل مجموعه آثار رابرت لاول با عنوان ، Life Studies  ، و.د. اسنود گراس با عنوان Heart's Needle ، اشعار آن سکستون در چهار مجلد با عنوان )Part Way Back To Bedlam And و اشعار سیلویا پلاث اطلاق می شود.
در ادبیات کلاسیک(نک.کلاسیک) فارسی شاید کتاب غزالی با شما سخن می گوید / امام محمد غزالی را بتوان نوعی از ادبیات اعترافی به شمار آورد .
در ادبیات داستانی (نک.ادبیات داستانی) رمان های (نک.رمان) سقوط/ آلبر کاموو حرف و سکوت/ محمود کیانوش در زمره رمان های اعترافی جای دارند .